ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.11/14050
ให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความม    

 L  ทส_0919.101/14255
แก้ไขและยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    

 L  ทส_0919.608/14231
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 ของสำนักอนุร    

 L  ทส_0919.101/14268
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/14069
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับหารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชา    

 L  ทส_0919.101/14095
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.8/13968
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมินคุ    

 L  ทส_0919.101/14009
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.11/14050
ให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความม    

 L  ทส_0919.102/14038
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    

 L  ทส_0919.101/14058
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนตำแหน่งที่ว่างลง    

 L  ทส_0919.101/14064
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/13850
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส_0919.711/13928
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ    

 L  ทส_0919.101/13979
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.402/13849
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมย่อยสำรวจจัดทำแผนที่การครอ    

 L  ทส_0919.101/13846
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.609/13680
แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PARTROL)    

 L  ทส0919.711/13822
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเครือข่าย(คณะ    

 L  ทส_0919.101/13851
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.102/13608
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติร    

 L  ทส_0919.710/13792
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการจัดการที่ดินและความหลากหลายททางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ เพ    

 L  ทส_0919.709/13658
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยอนุรักษืและจัด    

 L  ทส_0919.101/13672
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินและการชำระหนี้สิน    

 L  ทส_0919.611/13663
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ