ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.709/12649
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ    

 L  ทส 0919.101/13005
กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day    

 L  ทส 0919.1501/346
แต่งแตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 L  ทส 0919.608/12968
แต่งต้้ืงคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมงาช้างแห่งประเทศไทย    

 L  ทส 0919.608/12115
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลร    

 L  ทส 0919.608/12114
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพัืนที่อ    

 L  ทส 0919.11/12025
แต่งตั้งคณะทำงานรังวัดตรวจสอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระร    

 L  ทส 0919.608/120820
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านต้นน้ำ สำนักบริหารหพื้นที่อน    

 L  ทส 0919.101/12077
ให้ข้าราชหารช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.203/11980
คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมน และป่าบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธา    

 L  ทส 0919.101/11962
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/12309
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/12878
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.709/12850
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยอนุ    

 L  ทส 0919.103/11986
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560    

 L  ทส 0919.709/12573
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุปรหะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักอนุรัก    

 L  ทส 0919.8/12651
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.8/12660
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อเสนอโครงการวิจัย ปรหะจำปีงบปหระมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.8/12612
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมใาณ    

 L  ทส 0919.8/12614
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความเแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรม    

 L  ทส 0919.101/12584
ขอส่งสำเนาหนังสือให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการแทน    

 L  ทส 0919.8/12613
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานลดการปล่อยก๊สซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.101/11079
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/12798
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 3 เรื่อง 1.ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ 2. เรื่อง ให    

 L  ทส 0919.101/12798
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 3 เรื่อง 1.ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ 2. เรื่อง ให

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 18 กำลังแสดงหน้าที่ 19 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ