ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/1781
แต่งคตั้งคระกรรมการประกวดราคาจ้างจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส 0919.609/1591
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาช้างป่ากวนประชาชน จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนประช    

 L  ทส 0919.7/1737
แต่งตั้่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561    

 L  ทส 0919.101/1996
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.101/2306
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.101/2304
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ประจำหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9    

 L  ทส_0919.101/2378
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.402/2159
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปติดตามผลการปฏิบัติงานและประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีงบประมาณ    

 L  ทส 0919.101/2092
การแต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส 0919.613/2080
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ส    

 L  ทส 0919.502/2030
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือหพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)    

 L  ทส 0919.101/2096
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/1248
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/1250
สำเนาหนังสือ กรมอุทยานฯ เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/1250
สำเนาหนังสือ กรมอุทยานฯ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอะิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.608/1092
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช    

 L  ทส 0919.502/1077
แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมประมวลระเบียบ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานด้านอุทยานแห่    

 L  ทส 0919.710/808
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.101/1039
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/1001
ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมประขุมใหญ่ ประจำปี 2561 และการสัมนาสหกรนณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้    

 L  ทส 0919.101/1002
สำเนาหนังสือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ รุ่น    

 L  ทส 0919.101/1002
สำเนาหนังสือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดผึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประส    

 L  ทส 0919.101/770
ส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส 0919.608/935
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการแจ้งคอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.502/911
เปลี่ยนคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนไม้ของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำผิ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 17 กำลังแสดงหน้าที่ 18 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ