ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.103/6418
กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ    

 L  ทส 0919.611/6415
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาติดรถโดยสารประจำทาง    

 L  ทส 0919.102/6724
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนควบคุมไ

 L  ทส 0919.1501/6642
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี    

 L  ทส 0919.102/6724
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนควบคุมไ    

 L  ทส 0919.608/6675
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

 L  ทส 0919.102/6661
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

 L  ทส 0919.102/6558
ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.608/6675
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์    

 L  ทส 0919.102/6661
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.103/6783
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน    

 L  ทส 0919.501/6723
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ( Run For Rangers ) ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักบริหารพื    

 L  ทส 0919.102/2725
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.502/6301
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรฒการโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า    

 L  ทส 0919.502/6325
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Panger Day ) ประจำป    

 L  ทส 0919.202/6316
จัดจั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอ

 L  ทส 0919.202/6316
จัดจั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอ    

 L  ทส 0919.610/5977
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูประชากรวัวแดงสายพันธุ์ไทย    

 L  ทส 0919.610/5977
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูประชากรวัวแดงสายพันธุ์ไทย    

 L  ทส 0919.102/6171
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/6233
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.610/6164
แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการดักจับและเคลื่อนย้ายลิงตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจ    

 L  ทส 0919.401/5812
แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการครอบครองที่ดิน (ส.ค 1) และการขอออกโฉนดท    

 L  ทส 0919.401/5784
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.402/5883
แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 16 กำลังแสดงหน้าที่ 17 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ