ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.103/2958
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท    

 L  ทส 0919.103/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราช    

 L  ทส 0919.102/2875
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.9/2246
แต่งตั่้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พ    

 L  ทส 0919.42/1934
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปติดตามผลการปฏิบัติงานและประสานงาน โครงการรักษาความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิ    

 L  ทส 0919.101/2081
ขอกลับไปปฎิบัติราชการสังกัดเดิม    

 L  ทส 0919.101/1310
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการและให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/1310
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส 0919.613/1455
แต่งตั้งชุดปฎิบัติงานดครงการที่ 6 การสำรวจโรคอุบัติใหม่ที่สำคัญในสัตว์ตระ***ล    

 L  ทส 0919.610/1777
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1501/1333
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ประสาน เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการอนุวัติตามอนุสัญญาและ    

 L  ทส 0919.613/1455
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานโครงการที่ 6 การสำรวจโรคอุบัติใหม่ที่สำคัญในสัตว์ตระ***

 L  ทส 0919.608/1502
แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้และสื่อความหมายธรรมชาติ    

 L  ทส 0919.613/1473
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อ    

 L  ทส 0919.101/1429
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    

 L  ทส 0919.608/1294
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)    

 L  ทส 0919.101/13052
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการท่องเที่ยวชุมชน    

 L  ทส 0919.101/1309
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/1742
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และมอบอำนาจในการดำเนินการต    

 L  ทส 0919.610/1776
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันต    

 L  ทส 0919.501/1586
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรรีรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ถฉ 8156 กรุงเทพมหานคร เกิ    

 L  ทส 0919.101/1602
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาเสนอของราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพ    

 L  ทส 0919.711/1589
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ    

 L  ทส 0919.101/1782
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.101/1784
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิาจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่ง    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 16 กำลังแสดงหน้าที่ 17 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ