ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.105/9613
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน    

 L  0919.402/9876
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทา 0919.402/10064
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการคอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)    

 L  ทส 0919.502/9829
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง    

 L  ทส 0919.102/10224
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.709/10010
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต    

 L  ทส 0919.102/10154
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.102/10154
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ

 L  ทส 0919.402/10155
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)    

 L  ทส 0919.102/1025
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/9909
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/8743
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่ว    

 L  ทส 0919.403/9469
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.401/9443
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน    

 L  ทส 0919.403/9469
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.103/9478
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 L  ทส 0919.402/9324
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณ๊ราษฏรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดม    

 L  ทส 0919.608/9273
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.403/8401
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินผลการปลูกป่าและผลการดูแลบำรุงรักษาสวนป่า    

 L  ทส_0919.102/8449
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร ตรวจยามรักษาการณ์    

 L  ทส_0919.613/8593
แต่งตั้งสายสำรวจประชากรลิง โครงการสำรวจประชากรลิงที่มีปัญหาความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ชุมชน    

 L  ทส_0919.403/8959
แต่งตั้งคณะทำงานส่งมอบสวนป่่า/โครงการ ที่มีอายุเกิน 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส_0919.101/4953
ส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.608/8920
แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หรือระบุชนิดของพืชป่าเพื่อดำเนินคดี    

 L  ทส_0919.105/8379
มอบอำนาจในการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้าน และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 14 กำลังแสดงหน้าที่ 15 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ