ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.402/10870
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม่้โดยการมีส่วนร    

 L  ทส_0919.7/11074
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.7/11074
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.102/10567
การแต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส 0919.102/10567
การแต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส 0919.102/10567
การแต่งตั้งข้าราชการ

 L  ทส 0919.102/10644
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแล    

 L  ทส 0919.102/10644
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแล

 L  ทส 0919.102/10797
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.8/10487
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่าโครงการวิจัย ลักษณะทางสังคมพืชและก    

 L  ทส 0919.103/9757
แต่งตั้งผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี    

 L  ทส 0919.103/9757
แต่งตั้งผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี    

 L  ทส 0919.102/1068
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน    

 L  ทส 0919.8/10870
แต่งต้้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส 0919.402/10435
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.105/10983
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนำส่งเงิน    

 L  ทส 0919.201/10974
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.105/10982
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน    

 L  ทส 0919.103/10981
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.102/10652
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม    

 L  ทส .0919.611/10628
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง    

 L  ทส 0919.102/10798
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส0919.102/10955
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/10976
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.105/9612
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและนำส่งเงิน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 13 กำลังแสดงหน้าที่ 14 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ