ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.103/11525
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม    

 L  ทส 0919.102/9618
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L 

 L  ทส 0919.201/10834
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.102/10798
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.102/10798
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/10787
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.102/10569
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ    

 L  ทส 0919.7/10985
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด สำนักบริหารพื้น    

 L  ทส 0919.1501/11024
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้าน

 L  ทส 0919.1501/11024
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้าน    

 L  ทส 0919.102/11071
การย้ายข้าราชการ    

 L  ทส 0919.613/11048
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.3/10996
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควั    

 L  ทส 0919.608/11064
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงานตรวจสอบและติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าที่ได้รับแจ้งการครอบครองตามพระราชบ    

 L  ทส 0919.102/11102
มอบอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ    

 L  ทส 0919.608/11128
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.102/10826
แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรกา    

 L  ทส 0919.402/10825
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมติดตามผลงาน    

 L  ทส 0919.102/10644
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแล    

 L  ทส 0919.8/10487
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการวิจัย ลักษณะทางสังคมพืชและก    

 L  ทส 0919.8/10487
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการวิจัย ลักษณะทางสังคมพืชและก

 L  ทส 091939.10501/10571
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานประสานเครือข่าย รสทป. และประสานการดำเินินงานร่วมกับเครือข่ายอื่นในพื้นท    

 L  ทส_ทส 0919.3/11066
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.8/108565
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการศึกษาชนิดพันธุ์พิชอาหารช้างป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพื่อการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 12 กำลังแสดงหน้าที่ 13 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ