ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/12659
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.402/12490
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) แ    

 L  ทส 0919.711/12406
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ    

 L  ทส 0919.101/12463
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.8/125540
การจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สวนรุกขชาติอุบล    

 L  ทส 0919.503/12328
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว    

 L  ทส 0919.609/12528
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.712/12541
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการโครงการวิจัย    

 L  ทส 0919.101/12017
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง    

 L  ทส 0919.102/12000
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธา    

 L  ทส 0919.11/11931
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้    

 L  ทส 0919.101/11947
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.105/11794
แต่งตั้งหน่วยพัสดุ    

 L  ทส 0919.501/12009
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.101/12075
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/12284
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราช    

 L  ทส 0919.7/12269
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้ี่ป่าอนุรักษ์ ปีงบปร    

 L  ทส 0919.102/12150
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/12291
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/12149
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบปร    

 L  ทส_0919.101/12017
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง    

 L  ทส_0919.102/12000
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส_0919.11/11931
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ    

 L  ทส_0919.501/12009
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.101/11747
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 10 กำลังแสดงหน้าที่ 11 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ