ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/11755
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.709/11833
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.709/11833
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.101/11900
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2561    

 L  ทส 0919.401/11143
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.101/11748
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส 0919.101/11596
แต่งตั้งคณะทำงานประสานติดตามการดำเนินงานของพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.3/11572
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.402/11568
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ื 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.101/11596
แต่งตั้งคณะทำงานประสานติดตามการดำเนินงานของสวนพฤกศาสตร์ดงฟ้าห่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.102/9618
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.103/11525
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม    

 L  ทส 0919.102/9618
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L 

 L  ทส 0919.201/10834
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริห    

 L  ทส 0919.102/10798
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.102/10798
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/10787
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ    

 L  ทส 0919.102/10569
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ    

 L  ทส 0919.7/10985
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด สำนักบริหารพื้น    

 L  ทส 0919.1501/11024
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้าน

 L  ทส 0919.1501/11024
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้าน    

 L  ทส 0919.102/11071
การย้ายข้าราชการ    

 L  ทส 0919.613/11048
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.3/10996
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควั    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ