ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/494
มอบอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ    

 L  ทส 0919.101/513
ให้ลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/301
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง    

 L  ทส 0919.402/158
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มเติม    

 L  ทส_0919.101/180
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/358
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/510
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.412/402
จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติ(ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส.    

 L  ทส 0919.610/454
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบและติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าที่ได้รับแจ้งการครอบครองตามพระราชบัญ    

 L  ทส 0919.503/458
มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/158
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มเติม    

 L  ทส_0919.101/53
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/96
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.505/80
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก    

 L  ทส_0919.608/14643
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.101/14426
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 L  ทส 0919.101/14466
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1501/14395
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.3/14585
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส 0919.501/14612
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออก    

 L  ทส 0919.102/148538
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.401/14461
แต่งตั้งคณะกรรมการจรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ไ    

 L  ทส 0919.402/14536
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.501/14389
ขอส่งสำเนาคำสั่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออกจากราชการ    

 L  ทส 0919.10501/14394
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ