ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/1248
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/1250
สำเนาหนังสือ กรมอุทยานฯ เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/1250
สำเนาหนังสือ กรมอุทยานฯ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอะิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.608/1092
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช    

 L  ทส 0919.502/1077
แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมประมวลระเบียบ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานด้านอุทยานแห่    

 L  ทส 0919.710/808
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.101/1039
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/1001
ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมประขุมใหญ่ ประจำปี 2561 และการสัมนาสหกรนณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้    

 L  ทส 0919.101/1002
สำเนาหนังสือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ รุ่น    

 L  ทส 0919.101/1002
สำเนาหนังสือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดผึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประส    

 L  ทส 0919.101/770
ส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส 0919.608/935
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสำรวจติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการแจ้งคอบครองไว้แล้ว    

 L  ทส 0919.502/911
เปลี่ยนคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนไม้ของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำผิ    

 L  ทส 0919.501/919
กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการของสาวนพัฒนาอุทยานแห่    

 L  ทส 0919.503/918
แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ใน    

 L  ทส 0919.101/900
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.501/848
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)ลาออกจา    

 L  ทส 0919.7/863
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด    

 L  ทส 0919.402/785
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมย่อยสำรวจจัดทำแผนที่การคอบ    

 L  ทส 0919.101/844
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/577
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ (การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองพ    

 L  ทส 0919.501/749
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการปฎิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย ตามมาต    

 L  ทส 0919.102/674
ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ    

 L  ทส 0919.8/553
แต่่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการพัฒนาป่าในเมือง "ป่าดงฟ้าห่วน"    

 L  ทส 0919.8/553
แต่่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการพัฒนาป่าในเมือง "ป่าดงฟ้าห่วน"

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 65 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ